(0) Items

nederlands

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemeen
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met You Name It.
   
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door You Name It schriftelijk is bevestigd.
   
 3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan You Name It, van welke aard ook.
   
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

 

Recht van Retour 
 

 1. Bestellingen die u bij You Name It plaatst zijn volgens de wet over kopen op afstand, artikelen die u op maat laat maken. De 7 dagen bedenktijd heeft daarom geen betrekking op onze artikelen.
   
 2. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal You Name It het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product. 

 

Garantie 
 

 1. U heeft minimaal 1 jaar garantie op alle producten. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 7 dagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.
   

Verzending
 

 1. Alle artikelen worden door Post.nl op uw afleveradres bezorgd tenzij anders aangegeven.

   

Leveringsvoorwaarden You Name It
 

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
   
 2. Alle aanbiedingen van You Name It zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.
   
 3. You Name It heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
   
 4. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten You Name It niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.
   
 5. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via ideal internetbankieren.
   
 6. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
   
 7. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakt doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. You Name It B.V. beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal You Name It de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen.
   
 8. Levertijd bedraagt 3 dagen, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. You Name It is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd.
   
 9. You Name It zorgt in principe voor verzorging per post, verzendingen op enige andere wijze (bijvoorbeeld per bode) vindt pas plaats indien afgesproken en nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door You Name It.
   
 10. Zowel voor verzending binnen Nederland als buiten Nederland brengt You Name It geen kosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
   
 11. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via ons email adres. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 48 uur af.

   

Overschrijding leveringstermijn 
 

 1. De uiterste leveringstermijn is 3 dagen na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.

 

Aansprakelijkheid
 

 1. You Name It draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan door eigen opzet of montage.

 

Geschillen 
 

 1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
   
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van You Name It is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
   
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende.

 

Slotbepalingen 
 

 1. In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij You Name It.